Korncirklers geometri og matematik

"Crooked Soley - a crop circle revelation"

Crooked Soley - åbenbaring af en korncirkel

af Allan Brown og John Michell
oversat af Birgit Enggaard Nielsen

Forfatternes kommentarer

Den 15. August 2002 opdagedes en bemærkelsesværdig korncirkel i en moden hvedemark tæt ved den lille landsby Crooked Soley. Det varede kun en dag, før høstfolk havde fjernet alle spor af den. Heldigvis blev der taget nogle få fotografier af korncirklen, lige inden de nåede den. I processen med at gøre fotografiet til et sort- hvid silhouet-billede bemærkede jeg noget usædvanligt. Mønsteret viste en roterende DNA-spiral og udgjordes af en række små “firkanter”. Det bagvedliggende gitter bestod af 1296 af disse firkanter. DNA-strengen bestod af 504 firkanter af stående korn, de resterende 792 firkanter var lagt fladt ned, vandret med jorden.

Disse tal er højst meningsfulde, og jeg forestillede mig, at andre ville udtale sig om deres betydning. Ingen kommentarer kom, og måneder hengik. Crooked Soley formationen kom meget sent på året, og de fleste korncirkelforskere havde pakket deres tasker ned for sæsonen. En eller to uger tidligere var de ekstraordinære korncirkler “Crabwood Alien” og “Disc” dukket op lige uden for Winchester, og derfor blev Crooked Soley korncirklen temmelig marginaliseret og så ikke ud til at gøre sig til genstand for megen undersøgelse. Ikke desto mindre - og bortset fra numerologi - er det et smukt mønster og nøjagtigt udført. Dets centrum er langt ude i det stående korn, et kendetegn som ikke ofte ses i formationer i denne målestok.

Jeg tænkte over, at hvis jeg havde tegnet og meget udførligt havde konstrueret denne formation i en fjerntliggende hvedemark, med den hensigt at overgive en sublim numerologisk symbolik, og ingen bemærkede det eller kommenterede det, da ville jeg være nødt til at finde en måde at udbrede denne information på. Så jeg satte mig til at vente for at se, om en eller anden ville afsløre sin “håndskrift”. Ingen gjorde det, så efter et år talte jeg med John Michell, som trods alt havde henledt offentlighedens opmærksomhed på disse tal i 1969 i sin bog “The View over Atlantis”. John Michell har studeret og skrevet om Platos skrifter i det meste af sit voksne liv og var henrykt over at se, hvor smukt hans tal var vævet ind i dette udsædvanlige mønster.

En ting førte til den næste, og vi blev enige om, at vi skulle skrive en beretning om vore studier, og denne lille bog er resultatet. Geometrien, numerologien og placeringen af mønsteret i formationen er alt sammen undersøgt. Jeg håber, at dette er en bog, som du vil nyde, hvilken mening du end måtte have om korncirkler.

Allan Brown

Korncirkler er de fineste, smukkeste og mest originale kunstformer i moderne tid, og de er fuldstændig gådefulde.

Bag fænomenet korncirkler ligger en klar hensigt. En intelligens - menneskelig, fremmed eller spirituel - kommunikerer. Den eksponerer for os et genuddannelsesforløb, som begynder med symbolerne fra hellig viden og visdom.

Det mest slående bevis for denne anskuelse er den forbløffende formation, som viste sig ved Crooked Soley i Wiltshire i august 2002. Klart udtrykt i dennes mønster er visse numeriske symboler, som er esoterisk kendte som “Nøglerne til skabelse”. De er også nøgler til den universelle videnskab, som knytter sig til Den hellige Gral. Fra tid til anden åbenbares den igen, og når det sker, fornys kulturen og den menneskelige ånd, og livet på jorden genoprettes til sin naturlige tilstand af en refleksion af Paradis.

John Michell


the Authors' comments

"On the 15th August 2002 a remarkable crop circle was discovered in a ripe wheat field, near the tiny Wiltshire hamlet of Crooked Soley. It only lasted a day, before the harvesters removed all trace of it. Fortunately a few photographs were taken of the formation just before the harvesters reached it. In the process of turning the photograph into a black and white 'silhouette' drawing I noticed a remarkable thing. The design depicted a rotating DNA spiral, and was made up of a series small 'squares'. The underlying lattice was made up of 1296 of these squares. The DNA strand was made up of 504 squares of standing crop, the remaining 792 squares were flattened, horizontal to the ground.

These numbers were highly significant and I imagined that others would comment on their significance. No one did comment and months passed. The Crooked Soley formation had arrived very late in the season and most crop circle researchers had packed their bags for the season. A week or two earlier the extraordinary Crabwood Alien & Disc crop formation had appeared just outside Winchester. So the Crooked Soley formation was rather marginalised and never seemed to generate much investigation. Nevertheless, numerology aside, it is a beautiful design and meticulously executed. It's centre sits way out into the standing crop, a feature not often seen in formations of this scale.

I pondered that if I had designed and gone to great lengths to construct this formation in a remote wheat field; to purposely confer a sublime numerological symbolism, and no-one noticed or commented on it, then I would have to find a way of getting that information out there. So I sat and waited to see if anyone would reveal their hand - no-one did, so after a year I spoke to John Michell, who after all, had brought the public's attention to these numbers, back in 1969 in his seminal book "The View Over Atlantis". John Michell has studied and written on Plato's writings for most of his adult life and was delighted to see how beautifully his numbers had been woven into this extraordinary design.

One thing led to another and we agreed we should write an account of our studies, and this small book is the result. The geometry, the numerology and the formation's location of the design are all explored. I hope this a book that you'll enjoy, whatever you're opinion on crop circles may be."

Allan Brown

"Crop circles are the finest, most beautiful and original art forms of modern times, and they are totally mysterious.

Behind the crop circle phenomenon is an evident purpose. Some intelligence, human, alien or spiritual, is in the process of communication. It is exposing us to a course of re-education, beginning with the symbols of sacred knowledge and wisdom.

The most striking evidence for this view is the amazing formation that appeared at Crooked Soley in Wiltshire on the 27th August 2002. Clearly expressed in its design are certain numerical symbols that are known esoterically as the ŒKeys to Creation¹. They are also keys to that universal science associated with the Holy Grail. From time to time it is revealed again, and when that happens, culture and the human spirit are renewed and life on earth is restored to its natural state as a reflection of paradise."

John Michell


Allan Brown's e-mail: darroch@dircon.co.uk

Jonah's e-mail: jonah102@gmail.com